ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564
 
  เข้าสู่เว็บไซต์หลัก