ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนทิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศมารยาทยอดเยี่ยมชาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 1.เด็กชายอนุชา ไชยวุฒิ 2.เด็กชายณัชพงศ์ มิ่งสูงเนิน 3.เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ปราชญ์เลิศ 4.เด็กชายมัชบัณฑิต พยายาม 5.เด็กชายสมชาย ลุงเเสง ฝึกซ้อมและดูแลการแข่งขันโดยคุณครูจำเริญ สุดาจันทร์ และคุณครูวรินดา ทะยศ

Continue reading “ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนทิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศมารยาทยอดเยี่ยมชาย ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 1.เด็กชายอนุชา ไชยวุฒิ 2.เด็กชายณัชพงศ์ มิ่งสูงเนิน 3.เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ปราชญ์เลิศ 4.เด็กชายมัชบัณฑิต พยายาม 5.เด็กชายสมชาย ลุงเเสง ฝึกซ้อมและดูแลการแข่งขันโดยคุณครูจำเริญ สุดาจันทร์ และคุณครูวรินดา ทะยศ”

ขอขอบคุณนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานสภานักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 204 คน และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Continue reading “ขอขอบคุณนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานสภานักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ออน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 204 คน และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้”

ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงกับความสำเร็จของ “SKP RIGHTS MODEL” นวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายใต้การดำเนินโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ จากทีมสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม “ดีเด่น” ประเภท นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษารับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

https://www.obec.go.th/archives/311913?fbclid=IwAR3GbPRczOmWycmVRD-qaqdYtJ5OmyNgqIR0wUa8pT1i7xD9_xp4dM2-rGQ

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1460238/?fbclid=IwAR1kBbso8qpxo_igTuUDH93SMtlwVyip2qhWYNGB5GuZ8JEDLBMAjIBpGfw