ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

      โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2494  โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่วัดสันกำแพง (วัดสันเหนือ) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในพื้นที่ 9 ไร่ 84 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายสุเมธ  ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า “โรงเรียนสันกำแพง” และได้แต่งตั้ง นายเจือ วงศ์ภูธร  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง  ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาพ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม  สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2515
ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน คือ  นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียน(Vision)

“โรงเรียนสันกำแพง  เป็นแหล่งเรียนรู้สากล  สร้างพลโลกมีคุณภาพ”

พันธกิจ(Mission)

1 . พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีศักยภาพเป็นพลโลก
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และบริหารจัดการ
7. ส่งเสริม  สืบสานความเป็นไทย ความเป็นท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
8. ส่งเสริมชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมวางแผนและสนับสนุนการจัดการศึกษา
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

     ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ เป็นพลโลกมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตระหนักในคุณค่า

และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy)

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีคุณภาพ
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
 5. ระดมสรรพกำลังและเสริมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Program)

 1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมี จิตสาธารณะ
 2. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพของผู้เรียน
 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกรักความเป็นไทย รักษ์ถิ่นล้านนา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 3. เพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 5. สร้างและประสานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน

จุดเน้นของโรงเรียนสันกำแพง

 1. ยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
 2. ยกระดับจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ
 5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 6. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 7. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
 8. พัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและ อัตลักษณ์ของนักเรียน “รักษ์ถิ่นล้านนา”

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 1.   พัฒนาคุณภาพ จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ
 2.   พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
 3.   พัฒนาการจัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4.   พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรีภาพของผู้เรียน
 5.   พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
 6.   พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ
 7.   ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทย
 8.   ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 9.   เสริมสร้างประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
 10. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง  อาคารประกอบ จำนวน 4 หลัง ส้วม 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม  สนามเปตอง 1 สนาม

1.อาคารเรียนถาวรแบบ 418 1   หลัง

2.อาคารเรียนถาวรแบบ 418 ก2   หลัง

3.อาคารเรียนถาวรแบบ 318ล/30 1  หลัง

4.อาคารเรียนถาวร(ใหม่)  1  หลัง

5.อาคารหอประชุม 1  หลัง

6.อาคารศูนย์วัฒนธรรม 1  หลัง

7.บ้านพักครู 7   หลัง

8.บ้านพักภารโรง  1   หลัง

9.โรงฝึกงาน  1   หลัง

10.โรงยิมเนเซียม  1   หลัง

11.โรงอาหาร  1   หลัง

12.โรงเก็บพัสดุ 2   หลัง

13.ห้องส้วมนักเรียน 6   หลัง

14.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4   ห้อง

15.ห้องควบคุมเครือข่ายคอมฯ 1   ห้อง

16.ห้องSMART  School 1   ห้อง

17.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4   ห้อง

18.ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 1   ห้อง

19.ห้องศูนย์การเรียนภาษาฝรั่งเศส 1   ห้อง

20.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1   ห้อง

21.ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1   ห้อง

22.ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 1   ห้อง

23.ห้องมินิเธียเตอร์  1   ห้อง

24.ห้องสมุด  1   ห้อง

25.ห้องมินิเธียเตอร์(ห้องสมุด) 1  ห้อง

26. อาคารนาฏศิลป์  1   หลัง

27.อาคารพลศึกษา  1   หลัง

28.อาคารศิลปะ-ดนตรี  1   หลัง

29.อาคารเกษตร  1   หลัง

30.ห้องโสตทัศนศึกษา 1   ห้อง

31.ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยี 1   ห้อง

32.ห้องธนาคารโรงเรียน 1   ห้อง

33.ห้อง CC Type one 1   ห้อง

34.ห้องมินิเธียเตอร์(อาคาร5) 1   ห้อง