ข้อมูลโรงเรียนสันกำแพง

ดูสารสนเทศปีการศึกษา 2562

ประวัติโรงเรียนสันกำแพง

      โรงเรียนสันกำแพงเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2494  โดยใช้ห้องเรียนชั่วคราวที่วัดสันกำแพง (วัดสันเหนือ) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านสันกำแพง ในพื้นที่ 9 ไร่ 84 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายสุเมธ  ชินวัตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนอีก 3 คน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดเป็นทางการให้ชื่อว่า “โรงเรียนสันกำแพง” และได้แต่งตั้ง นายเจือ วงศ์ภูธร  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มาดำรง ตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2514  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมสร้างอาคารเรียนใหม่ในพื้นที่ติดกับสถานีอนามัยสันกำแพง  ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ถนนคชสาร ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาพ.ศ. 2515 ในสมัยของนายถนอม  สังข์พิทักษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่พื้นที่ใหม่ที่จัดซื้อไว้ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2515
ปัจจุบันโรงเรียนสันกำแพง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 

ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน คือ  นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียน(Vision)

“โรงเรียนสันกำแพง  เป็นแหล่งเรียนรู้สากล  สร้างพลโลกมีคุณภาพ”

พันธกิจ(Mission)

 1.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
 2.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีศักยภาพเป็นพลโลก
 3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการเรียน
 5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 6.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และบริหารจัดการ
 7.  ส่งเสริม  สืบสานความเป็นไทย ความเป็นท้องถิ่น ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 8.  ส่งเสริมชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมวางแผนและสนับสนุนการจัดการศึกษา
 9.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

     ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ เป็นพลโลกมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษ์ท้องถิ่น มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตระหนักในคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy)

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีคุณภาพ
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
  5. ระดมสรรพกำลังและเสริมสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Program)

  1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการมี จิตสาธารณะ
  2. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรียภาพของผู้เรียน
  3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกรักความเป็นไทย รักษ์ถิ่นล้านนา มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  3. เพิ่มสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  5. สร้างและประสานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน

จุดเน้นของโรงเรียนสันกำแพง

  1. ยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
  2. ยกระดับจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  4. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ
  5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  6. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  7. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
  8. พัฒนาความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและ อัตลักษณ์ของนักเรียน “บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ”

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  1. พัฒนาคุณภาพ จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ
  2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาการจัดการเรียนสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสุนทรีภาพของผู้เรียน
  5. พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  6. พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ
  7. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก รักความเป็นไทย
  8. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  9. เสริมสร้างประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
  10. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

สีประจำโรงเรียน

เหลือง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ความรัก ความเมตตา

แดง หมายถึง ความสามัคคี ซื่อสัตย์ ความอดทน เสียสละ

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ก.

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้ สู่สากล

พุทธพจน์ของโรงเรียน

สมคฺคานํ ตโป สุโข (ความสามัคคีในหมู่คณะ ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้)

คติพจน์ประจำโรงเรียน ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่

ปณิธาน อนาคตของนักเรียน คือ ภารกิจของเรา (YOUR FUTURE IS OUR MISSION)

อัตลักษณ์

บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ

เอกลักษณ์

สภาพแวดล้อมน่าเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำวิชาการ

ค่านิยมองค์กร

SKP Modern (สันกำแพงมีความทันสมัย)

S = Smart ฉลาด

K = Knowledge รอบรู้

P = Performance Exellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม

O = Optimist มองโลกในแง่ดี 

D = Discovery เป็นผู้ใฝ่รู้

E = Efficiency เน้นประสิทธิภาพงาน

R = Responsibility มีความรับผิดชอบ

N = Nice มีความเป็นกัลยาณมิตร 

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง  อาคารประกอบ จำนวน 4 หลัง ส้วม 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม  สนามเปตอง 1 สนาม

1.อาคารเรียนถาวรแบบ 418 1   หลัง

2.อาคารเรียนถาวรแบบ 418 ก2   หลัง

3.อาคารเรียนถาวรแบบ 318ล/30 1  หลัง

4.อาคารเรียนถาวร(ใหม่)  1  หลัง

5.อาคารหอประชุม 1  หลัง

6.อาคารศูนย์วัฒนธรรม 1  หลัง

7.บ้านพักครู 7   หลัง

8.บ้านพักภารโรง  1   หลัง

9.โรงฝึกงาน  1   หลัง

10.โรงยิมเนเซียม  1   หลัง

11.โรงอาหาร  1   หลัง

12.โรงเก็บพัสดุ 2   หลัง

13.ห้องส้วมนักเรียน 6   หลัง

14.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4   ห้อง

15.ห้องควบคุมเครือข่ายคอมฯ 1   ห้อง

16.ห้องSMART  School 1   ห้อง

17.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4   ห้อง

18.ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 1   ห้อง

19.ห้องศูนย์การเรียนภาษาฝรั่งเศส 1   ห้อง

20.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1   ห้อง

21.ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1   ห้อง

22.ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 1   ห้อง

23.ห้องมินิเธียเตอร์  1   ห้อง

24.ห้องสมุด  1   ห้อง

25.ห้องมินิเธียเตอร์(ห้องสมุด) 1  ห้อง

26. อาคารนาฏศิลป์  1   หลัง

27.อาคารพลศึกษา  1   หลัง

28.อาคารศิลปะ-ดนตรี  1   หลัง

29.อาคารเกษตร  1   หลัง

30.ห้องโสตทัศนศึกษา 1   ห้อง

31.ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยี 1   ห้อง

32.ห้องธนาคารโรงเรียน 1   ห้อง

33.ห้อง CC Type one 1   ห้อง

34.ห้องมินิเธียเตอร์(อาคาร5) 1   ห้อง