เอกสารฝ่ายแผนงาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ประกันคุณภาพ   กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง    – คู่มือการกรอกข้อมูล SAR (รายบุคคล)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานรับการประเมิน 2562

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง – SAR ประจำปีการศึกษา 2561 (รายบุคคล)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  – คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากร 2561
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  – รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559   

 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง   มาตรฐานการศึกษา  
1. ปกมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสันกำแพง
2. คำนำ สารบัญ
3. ส่วนที่ 1 ตารางค่ากำหนดเป้าหมาย
4. ส่วนที่2 ตารางการแสดงกำหนดมาตรฐาน
5. ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 1-3
6. ภาคผนวก


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon แผนงาน
กลุ่มงานแผนงานฯ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon flower  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเสนอโครงการ-62
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon flower  แบบขอใช้งบประมาณ-62
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon flower  แบบประเมินโครงการ-62
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon flower  ฟอร์มโครงการ-62    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon flower คำสั่งคำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานรับการประเมินภายใน
ปี62