พิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม FCJ DAY 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ คณะครูบุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรม FCJ ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ที่เน้นการเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของแต่ละภาษาผสมผสานกับศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง