ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 สาขา ได้แก่

1. นายศุภกร วงค์คำแสน รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม

2. นางสาวอนงค์นาฎ อินตายวง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรม จริยธรรม

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace)
ในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและ เกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562