“พี่แนะแนวน้อง TCAS”63 CMU

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสันกำแพง โดยท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ที่จัดกิจกรรม โครงการ “พี่แนะแนวน้อง TCAS”63 CMU ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการสอบการเตรียมตัว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๒