โรงเรียนสันกำแพงส่งนางสาวอารยา ยูโด๊ะเนาะ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจงภพ ชูประทีป คณะกรรมการเพื่อประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่