ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” ได้รับทุนการศึกษามูลค่า10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมี นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
นาย ณัฐพงศ์ จันทรศัพท์, นาย ติณณภพ ยะกันมูล, นาย ปฏิภาณ วุฒิคุณ, นาย ธนคม วาจาฉลาด,
นาย เมธิส นครังสุ, นาย พิสิฐพงศ์ วงค์คม, นางสาว เบญญาภา สิทธิพานิช โดย ครูที่ปรึกษา ครูสุภาภรณ์ แพเพชร