รับใบประกาศนียบัตร ม.6

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน