ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง 1/2561

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 1/2561 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง และได้ทำการคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่ ได้แก่ คุณครูชัยวัฒน์ ชมภูยอด คุณครูอาวุโส(เกษียณ กย.61) ที่ได้รับคัดเลือเป็น”นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง” ประจำปี 2561-2562 (2563) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม