SKP FCJ CAMP 2018

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสามภาษา “ SKP FCJ CAMP “ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 5 โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม