ศึกษาดูงานและมุทิตาจิตครูเกษียณ 2561

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าโกงกาง, การปลูกพืชผักและผลไม้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนลุงฉลวย ณ จังหวัดจันทบุรี

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม