ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และม.4 61

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงและคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องระเบียบ วินัย การประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน และสามารถปรับตัวเข้าสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ , วิชัยสิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมตามฐาน