นิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในประเด็นการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECCQA) และการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)

16 ก.ย. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020