โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding และ Computing Science เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ผ่านทาง “Maqueen Micro:bit Educational Programming Robot” วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสันกำแพง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารเรียน 4

นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ ประธานการเปิดการอบรม…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ร.ร.สันกำแพง เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020