ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนล่าง (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารโรงเรียนสันกำแพง พร้อมคณะครูโรงเรียนสันกำแพง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนล่าง (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก)

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม