ปัจฉิมนิเทศ รุ่น “นรินทราทิตย์”

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รุ่น “นรินทราทิตย์” ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ ,ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหอประชุม

รับมอบประกาศนียบัตร ม.3

รับมอบประกาศนียบัตร ม.6