6 ต.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้ให้การต้อนรับสภานักเรียนและคณะกรรมการคณะสีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนและคณะกรรมการคณะสีของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 33 คน ครูที่ปรีกษาสภานักเรียน จำนวน 2 คน

Continue reading “6 ต.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้ให้การต้อนรับสภานักเรียนและคณะกรรมการคณะสีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนและคณะกรรมการคณะสีของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 33 คน ครูที่ปรีกษาสภานักเรียน จำนวน 2 คน”

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลคะแนนระดับเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเมทิลีนบลูจากซังข้าวโพด ในนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Continue reading “ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลคะแนนระดับเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเมทิลีนบลูจากซังข้าวโพด ในนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”

7 ต.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมแสดงความยินดี ” สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องเหลือง แดง จากพี่สู่น้อง ” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Continue reading “7 ต.ค. 2563 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมแสดงความยินดี ” สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องเหลือง แดง จากพี่สู่น้อง ” ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้”