ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพงกับความสำเร็จของ “SKP RIGHTS MODEL” นวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายใต้การดำเนินโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ จากทีมสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม “ดีเด่น” ประเภท นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษารับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563

https://www.obec.go.th/archives/311913?fbclid=IwAR3GbPRczOmWycmVRD-qaqdYtJ5OmyNgqIR0wUa8pT1i7xD9_xp4dM2-rGQ

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1460238/?fbclid=IwAR1kBbso8qpxo_igTuUDH93SMtlwVyip2qhWYNGB5GuZ8JEDLBMAjIBpGfw