ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชื้แจงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รับผลการเรียน และผู้ปกครองพบคุณครูที่ปรึกษา ของนักเรียนในทุกรระดับชั้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง