“ เกษียณสุข เกษมสันต์ ” สวยงามตามสไตน์กลุ่มสาระ Beautiful Style By Group ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เกษียณสุข เกษมสันต์ ” สวยงามตามสไตน์กลุ่มสาระ Beautiful Style By Group ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสันกำแพง ประกอบด้วย คุณครูวิรัตน์ ขันพล คุณครูถวิล ต๊ะตา คุณครูประภาพรรณ วัยวุฒิ คุณครูนิภาภรณ์ แก้ววงษ์ และ คุณครูพิสมัย วีระศรีนารา คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่