พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ทุนละ ๕๐๐ บาท ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง