สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ ระดับประเทศ” จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและต่อยอดความรู้สู่การปฎิบัติพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ ระดับประเทศ” จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและต่อยอดความรู้สู่การปฎิบัติพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณ จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ