ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษา วันกตัญญูหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษา วันกตัญญูหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการนำของครูแนะแนว คุณครูสุทธิรักษ์ เสมอกันและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน นางสาวกิติยา สังข์คำ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายกิตติภพ ปันโปธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับโล่เกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายกิตติภพ ปันโปธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับโล่เกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐวุฒิ เทพแก้ว รางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานมุทิตาจิตหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐวุฒิ เทพแก้ว รางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานมุทิตาจิตหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ และมีสิทธิได้ไปต่อในการแข่งขันกีฬา ณ จังหวัดแพร่ โดยมีครูอนุชา เครือกลัด เป็นผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 สาขา ได้แก่

1. นายศุภกร วงค์คำแสน รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม

2. นางสาวอนงค์นาฎ อินตายวง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรม จริยธรรม

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace)
ในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและ เกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ ระดับประเทศ” จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและต่อยอดความรู้สู่การปฎิบัติพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ ระดับประเทศ” จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและต่อยอดความรู้สู่การปฎิบัติพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณ จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“พี่แนะแนวน้อง TCAS”63 CMU

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสันกำแพง โดยท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ที่จัดกิจกรรม โครงการ “พี่แนะแนวน้อง TCAS”63 CMU ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการสอบการเตรียมตัว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๒

โรงเรียนสันกำแพงส่งนางสาวอารยา ยูโด๊ะเนาะ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจงภพ ชูประทีป คณะกรรมการเพื่อประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงTeam nine hours รางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงTeam nine hours รางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นายธนพล ขัติกุล นายวชิรวุฒิ ชัยสาร นางสาวอาทิตยา ถมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษากิจกรรม ครูสุภาภรณ์ แพเพชร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ทีมจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
โดยมีนักเรียนผู้จัดทำคือ
1.นายธนพล ขัติกุล
2.นางสาวอาทิตยา ถมมา
3.นายกิตดนัย ปาลี
ครูที่ปรึกษา
นายตระการ ทนานทอง