ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 สาขา ได้แก่

1. นายศุภกร วงค์คำแสน รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม

2. นางสาวอนงค์นาฎ อินตายวง รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคุณธรรม จริยธรรม

“ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace)
ในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณและ เกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ ระดับประเทศ” จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและต่อยอดความรู้สู่การปฎิบัติพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 สมาชิกคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้เข้าร่วม มหกรรมวิชาการ “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ ระดับประเทศ” จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและต่อยอดความรู้สู่การปฎิบัติพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายภาคเหนือ นำเสนอผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณ จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“พี่แนะแนวน้อง TCAS”63 CMU

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสันกำแพง โดยท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง ที่จัดกิจกรรม โครงการ “พี่แนะแนวน้อง TCAS”63 CMU ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการสอบการเตรียมตัว และสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๒

โรงเรียนสันกำแพงส่งนางสาวอารยา ยูโด๊ะเนาะ เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายจงภพ ชูประทีป คณะกรรมการเพื่อประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงTeam nine hours รางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงTeam nine hours รางวัลชมเชย กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ในโครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นายธนพล ขัติกุล นายวชิรวุฒิ ชัยสาร นางสาวอาทิตยา ถมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษากิจกรรม ครูสุภาภรณ์ แพเพชร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ทีมจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
โดยมีนักเรียนผู้จัดทำคือ
1.นายธนพล ขัติกุล
2.นางสาวอาทิตยา ถมมา
3.นายกิตดนัย ปาลี
ครูที่ปรึกษา
นายตระการ ทนานทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” ได้รับทุนการศึกษามูลค่า10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมี นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
นาย ณัฐพงศ์ จันทรศัพท์, นาย ติณณภพ ยะกันมูล, นาย ปฏิภาณ วุฒิคุณ, นาย ธนคม วาจาฉลาด,
นาย เมธิส นครังสุ, นาย พิสิฐพงศ์ วงค์คม, นางสาว เบญญาภา สิทธิพานิช โดย ครูที่ปรึกษา ครูสุภาภรณ์ แพเพชร

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายปวริศ โนชัย ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน speed skate 1000 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

๕ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กชายปวริศ โนชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การแข่งขันรายการ inlin speed skate 1000 เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิด ๑๒ ปี รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยสถิติ 1.38.205 วินาที

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ จาก 54 ผลงานทั่วภาคเหนือ ทีมSKP Change โรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ จาก 54 ผลงานทั่วภาคเหนือ ทีมSKP Change โรงเรียนสันกำแพง เป็น 1 ใน 8 รางวัล ที่ได้ประกาศ เชิดชูเกียรติชมเชยในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างมาก…ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562..ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองทุกคน ที่ มีส่วนเกี่ยวในโอกาสอันดีนี้ด้วย โดยมีครูที่ปรึกษา ครูตระการ ทนานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสันกำแพง รุ่นอายุ 14 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 “Goalfun Friendship Cup 2019”……ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสันกำแพง รุ่นอายุ 14 ปี ตัวแทนประเทศไทย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ นำทีมนักฟุตบอลเดินทางไปเมืองถังชาน ประทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันฟุตบอล รายการ “”Goalfun Friendship Cup” China International Friends Cities Youth Football Invitational Tournament Tangshan 2019” ณ สนามฟุตบอล Nanhushichang