แบบบันทึกการเข้าสอนของครู

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สถิติการเข้าใช้งานระบบ
# ชื่อ นามสกุ อีเมล์
1 อนันต์ รักแย้ม ananrakyaem@skpcm.ac.th
2 นายอนุชา เครือกลัด anucha@skpcm.ac.th
3 นายอนุวัฒน์ กอบธรรม anuwat@skpcm.ac.th
4 อภิญญา ไชยโยกาศ apinya@skpcm.ac.th
5 อภิรักษ์ สีทาน้อย apirak29@skpcm.ac.th
6 นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา atchalinee@skpcm.ac.th
7 นางอัจฉราพร​ สุนทรนันท atchara_pe@skpcm.ac.th
8 อัจฉริยา สมบัติปัน atchariya@skpcm.ac.th
9 นางสาวอังคณา สิงห์น้อย aungkana@skpcm.ac.th
10 วันทนีย์ สาคร backdark@skpcm.ac.th
11 นางเบญจมาศ การคนซื่อ benjamas@skpcm.ac.th
12 นายจรูญ สมบูรณ์ bioman_rung@skpcm.ac.th
13 นางบุษยาภรณ์ ขันพล busayaporn@skpcm.ac.th
14 นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดน chanakan@skpcm.ac.th
15 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม chatchawan_boonsom@skpcm.ac.th
16 นางสาวฉัตรโสภา จันทร์บุญ chatsopha@skpcm.ac.th
17 ชญานิศ ไชยเดชะ chayanis@skpcm.ac.th
18 นางชญาภา พาทีเพราะ chayapha_nf@skpcm.ac.th
19 นายเชิงยุทธ มุลเอก cherngyut@skpcm.ac.th
20 นางสาวเหมือนฝัน บุญยี่ dreammer26@skpcm.ac.th
21 นายดุสิต ตนมิตร dusit119@skpcm.ac.th
22 เฟื่องฟ้า ยศอ้าย fuangfa@skpcm.ac.th
23 อัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์ gohskp119@skpcm.ac.th
24 สถิรมาศ การคนซื่อ hyper21987@skpcm.ac.th
25 ว่าที่ร.ต.หญิงอิชยา เก๋ อภัย itchaya@skpcm.ac.th
26 นางจินดา ช่วยค้ำชู jindadang@skpcm.ac.th
27 จุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์ jureerat@skpcm.ac.th
28 นางสาวประกายดาว โทสินธิติ kaidao68@skpcm.ac.th
29 กนกวรรณ ศิริพล kanokwan@skpcm.ac.th
30 นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์ kanokwan_t@skpcm.ac.th
31 เกศินี ปุงปี่แก้ว kesinee@skpcm.ac.th
32 Kevin Barbet kevin@skpcm.ac.th
33 กิตติ เกตุมณีชัยรัตน์ krit999@skpcm.ac.th
34 นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา kruguitaristra@skpcm.ac.th
35 นางสาวปฐมพร คำปล้อง krujaeng@skpcm.ac.th
36 ดร.นิดาวรรณ ช้างทอง krumax_nidawan@skpcm.ac.th
37 สุปรียา เตจ๊ะตา krumild@skpcm.ac.th
38 สุภาภรณ์ แพเพชร krutu_paepet@skpcm.ac.th
39 Leon Hulse leon@skpcm.ac.th
40 วรินดา ทะยศ m.warinda_tayod@skpcm.ac.th
41 นางสาวมลิลา แก้วฟู malila@skpcm.ac.th
42 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ teepachai@skpcm.ac.th
43 นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ mingkwun@skpcm.ac.th
44 นางสาวปิยาภรณ์ กันเกตุ min_nu_7@skpcm.ac.th
45 มนสิชา ชะพลพรรค monsicha@skpcm.ac.th
46 นายอดิสรณ์ ปิ่นแก้ว mr_adisorn_pinkaew@skpcm.ac.th
47 นายณพลกฤต อุนนท์ naphonkrit@skpcm.ac.th
48 นางสาวนฤมล สุทาโน naruemon@skpcm.ac.th
49 Nigel Robinson nigel_r@skpcm.ac.th
50 นิติพล คูพัฒน์ nitipol@skpcm.ac.th
51 นางรัชนีพร ปัญญาฟู nok1219@skpcm.ac.th
52 นางสาวนิจสิริ โกศิน noonij@skpcm.co.th
53 ณัฐพัชร์ สารตันติดาธรม์ nuttapats@skpcm.ac.th
54 นางสาวณัฐธิดา เนตร์กระจ่าง nuttidanetkrajang@skpcm.ac.th
55 นายวิชัย สิงห์น้อย odto@skpcm.ac.th
56 นางศิริยุคล สมสัตย์ oiyyrc22@skpcm.ac.th
57 สุรินทร วงค์คำแดง paemadoo@skpcm.ac.th
58 นางสาวปภาวดี หมื่นเต paphawadee_muente@skpcm.ac.th
59 ประกาสิทธิ์ อ่างคำ parkasit@skpcm.ac.th
60 นางสาวพัชรี เรือนมูล patcharee@skpcm.ac.th
61 ปวีณา แสนคำ paweena.sankam@skpcm.ac.th
62 ว่าที่ร้อยตรีพีระวัสตร์ เสียงชารี peerawat@skpcm.ac.th
63 นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัย piyawan@skpcm.ac.th
64 นายพชร ปันมิตร potcharapunmit@skpcm.ac.th
65 ประภาพร ชัยวรรณา prapaphorn@skpcm.ac.th
66 นายปรัชญา ก๋าอิน pratchya.kain@skpcm.ac.th
67 นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ punthila@skpcm.ac.th
68 นายกรกรต ภูมมะภูติ p_korakot@skpcm.ac.th
69 รัชนิภา ธาตุอินจันทร์ ratchanipa@skpcm.ac.th
70 นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ rathayaporn@skpcm.ac.th
71 นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ rati1119@skpcm.ac.th
72 นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ rungsri@skpcm.ac.th
73 ศกุนต์ คุณยศยิ่ง sacool@skpcm.ac.th
74 นางแสงระวี จันทร์ชม saengravi@skpcm.ac.th
75 นางสาวสกุลรัตน์ ศักดิ์ดี sakulrat@skpcm.ac.th
76 ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง wanwisakoy008@skpcm.ac.th
77 นายสันติ กลิ่นขวัญ santi_bird@skpcm.ac.th
78 นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น saowalak@skpcm.ac.th
79 นางสาวศริญญา ต๊ะยศ sarynia@skpcm.ac.th
80 นายเสถียร การคนซื่อ satien@skpcm.ac.th
81 สถิต ตาคำ satit2506@skpcm.ac.th
82 นางสาวศิรินภา อินตาศรี sirinapa_intasri@skpcm.ac.th
83 ศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ siriporn_lirachatasuwan@skpcm.ac.th
84 นางสาวศิริพร หน่อท้าว siriporn_nortao@skpcm.ac.th
85 นายสิทธิ นาระต๊ะ sitti@skpcm.ac.th
86 นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย skpchiangmaikrupetch@skpcm.ac.th
87 นางสาวหทัยณันท์ ศิริเขตต์ sk_hathainan@skpcm.ac.th
88 โสพิน​ จันทวงษ์ sopin0813863453@skpcm.ac.th
89 นายสรณัฐ ใจนันท์ soranut_j@skpcm.ac.th
90 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอรุณ supaporn_sriaroon@skpcm.ac.th
91 นางสาวสุภัจชนา แสงแก้ว supatchana@skpcm.ac.th
92 นายศุภกร สุวรรณ suphakorn_k@skpcm.ac.th
93 นางสาวสุรีรัตน์ บุญสุข sureerat@skpcm.ac.th
94 นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกัน suttiluck@skpcm.ac.th
95 นางสาวสุวิมล สุกันธา suwimon@skpcm.ac.th
96 นางสาวสุวิภา​ สายคำวงค์ suwipa@skpcm.ac.th
97 นางสาวธลันหทัย จองสุรียภาส talanhathai@skpcm.ac.th
98 นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ tang114@skpcm.ac.th
99 น.ส.พัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท teachertiw@skpcm.ac.th
100 นายธีระยุทธ ไชยชนะ teerayut_chaichana@skpcm.ac.th
101 นายธนกฤต สมฤทธิ์ thanakrit11@skpcm.ac.th
102 นางธาวิณี ใจสุ thawinee@skpcm.ac.th
103 ตระการ ทนานทอง trakarn@skpcm.ac.th
104 ว่าที่ร้อยตรีศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต tuiheart@skpcm.ac.th
105 เครือวัลย์ จักร์แก้ว wankruajak@skpcm.ac.th
106 นางสาววันเพ็ญ จันทรมณี wanpen@skpcm.ac.th
107 วสันต์ บูรณา wasan@skpcm.ac.th
108 นางวาสนา สินพยัคฆ์ wassana@skpcm.ac.th
109 นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว watisa@skpcm.ac.th
110 นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ weerawudh_nui@skpcm.ac.th
111 นางวิจิตรา สุวรรณ wijittra@skpcm.ac.th
112 นายวิสิษฐ์ วงค์กูด wisith@skpcm.ac.th
113 นายวัลลภ มหาวรรณ์ wanlop_mahawan@hotmail.com
114 วราภัส​ร์​ มาน้อย auiyaowathida@gmail.com
115 นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ juree@skpcm.ac.th
116 มณีรัตน์ อภัยโรจน์ maneeapai@gmail.com
117 นายไชยยะ นราสิทธาโชติ chaiya@skpcm.ac.th
118 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล nuttha@skpcm.ac.th
119 กิติศักดิ์ วัฒน​สัตย์​ kitisaktmz@gmail.com
120 นางอัจฉรา ต๋าคำ ajchara17@skpcm.ac.th
121 เสรี แซ่มัว serisaemua_47@hotmail.com
122 รัชนี ชมภูยอด ratchanee@skpcm.ac.th
123 พีรญา ถิรธัญญ์ธาดา kruphiraya@skpcm.ac.th
124 ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์ aun2pattarapong@hotmail.com
125 นายอนุชา เครือกลัด kla2868@gmail.com
126 จตุพงษ์ ต๋าคำ Jatupongtakam@gmail.com
127 สุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์ supitcha@skpcm.ac.th
128 นางสาวนัทธกานต์ ศรีจันทร์ natthakarn@skpcm.ac.th
129 วิชุภรณ์ สมเทา wichuporn_somtao@skpcm.ac.th
130 Auraphan Tippanee bunnu_47@hotmail.com
131 อรดี สีลากุล orradee@skpcm.ac.th
132 ชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ pansupha2529@gmail.com
133 ประกายดาว โทสินธิติ kaidao68@yahoo.co.th
134 นางสาวเขมจิรา พ่อนา kemjira_porna@skpcm.ac.th
135 นุสรา ตาคำ nussara@skpcm.ac.th
136 ชาญวิทย์ พันธ์ศุภะ chanwit@skpcm.ac.th
137 เกศินี ปุงปี่แก้ว kesinee@skpcm.ac.th
138 Auraphan Tippanee auraphan@skpcm.ac.th
139 กันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์ mintmint_ohm@hotmail.com
140 แพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย praewphan@skpcm.ac.th
141 ประกายดาว โทสินธิติ prakaidao@skpcm.ac.th
142 ศิริยุคล สมสัตย์ Krusiriyukol@skpcm.ac.th
143 เกรียงไกร มาตรมูล mmathmedia@skpcm.ac.th
144 กชามาส จันทร์สกุล kachamas@skpcm.ac.th
145 สะอาด เงินถา sa-ard@skpcm.ac.th
146 วิชาการ โรงเรียนสันกำแพง vichakarn@skpcm.ac.th
147 กันต์กนิษฐ์ ณีระพนธ์ kankanit@skpcm.ac.th
148 ชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์ chanyapath@skpcm.ac.th
149 ชัญภัสท์ บุญเจือจันทร์ chanyapath@skpcm.ac.th
150 นายพงษ์ตะวัน แสงทอง pongtawan@skpcm.ac.th
151 นายพงษ์ตะวัน แสงทอง pongtawan@skpcm.ac.th
152 เกศินี ปุงปี่แก้ว kesinee@skpcm.ac.th
153 ชลลัดดา ตะริโย chonladda@skpcm.ac.th